Nowy wzór CIT!

Zgodnie z rozporządzeniem z dania 21 marca 2019 roku zostały określone nowe wzory druków CIT.

Od jutra obowiązuje nowy wzór druku CIT

Jeszcze do dzisiaj podatnicy, którzy do urzędu skarbowego zobowiązani są złożyć formularz CIT mieli możliwość złożenia go w poprzedniej obowiązującej formie. Od 2 kwietnia bieżącego roku jednak wszyscy zobowiązani są do korzystania z nowo ustalonych wzorów.

Kto wypełnia CIT?

Podatnikami CIT mogą być zarówno osoby prawne, jednostki organizacyjnie, które nie posiadają osobowości prawnej, spółki kapitałowe i komandytowo-akcyjne, spółki nieposiadające osobowości prawnej, jak i podatkowe grupy kapitałowe, a opodatkowaniu podlegają przychody uzyskane poprzez prowadzenie działalności gospodarczej, tak zwane przychody należne, których wysokość określana jest na podstawie wystawionych faktur przez firmę.

Co należy uwzględnić w nowym druku?

Wzór, który został określony dotyczy dochodów, jakie zostały osiągnięte lub wysokości poniesionych strat, które zostały uzyskane od 1 stycznia roku 2018. Oczywiście osoby, które dokonały swojego obowiązku wcześniej, korzystając z poprzedniej formy druku zostaną rozliczone zgodnie z ówcześnie obowiązującym drukiem, jeśli nie dokonają tego po dniu 1 kwietnia 2019 roku.

Przedłużenie terminu CIT-8

Dodatkowo wraz z wprowadzeniem nowych druków doszło do kolejnego rozporządzenia w dniu 21 marca, gdyż Minister Finansów postanowił wydłużyć okres na składanie zeznania poprzez niektórych podatników, którzy osiągnęli dochody wolne od podatku dochodowego.

Rozporządzenie, dotyczące dłuższego terminu na złożenie druku CIT-8, obejmuje podatników, których rok podatkowy został rozpoczęty po 31 grudnia i zostanie zakończony nie później niż pierwszy dzień lipca roku bieżącego, którzy dodatkowo osiągnęli dochody wolne od podatku.

Minister Finansów ustalił nowy termin dla złożenia druku CIT-8 przez podatników, którzy osiągnęli przychód wolny od podatku do dnia 31 października 2019 roku.