PIT-36L

Rozliczenie roczne przy użyciu druku PIT-36L umożliwia opodatkowanie swoich przychodów tak zwanym podatkiem liniowym. Jest ono przeznaczone dla podatników, posiadających przychody pochodzące z działalności gospodarczej lub pozyskane w wyniku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej. Wszystkie przychody uzyskiwane w ramach PIT-36L objęte są płaską stawką 19%, która nie jest uzależniona od osiąganych przychodów. PIT-36L nie daje również możliwości skorzystania z kwoty wolnej od podatku, która umożliwia odliczenie od dochodu nawet 8000 złotych. Z podatku liniowego najczęściej korzystają podatnicy, których dochody nie mieszczą się w pierwszej skali podatkowej w zasadach ogólnych. Jest możliwość ucieczki przed 32% stawką podatku.

PIT-36L na skróty

Kto może skorzystać z podatku liniowego?

Sposób opodatkowania liniowego przeznaczony jest dla rozliczenia działalności gospodarczych, które prowadzone są przez osobę fizyczną, która prowadzi działalność samodzielnie lub osobę fizyczną, która zatrudnia pracowników, zleceniobiorców, podwykonawców lub członków rodziny. Z możliwości opodatkowania przychodów w sposób liniowy mogą skorzystać wspólnicy spółki cywilnej oraz wspólnicy spółki jawnej. Oprócz tego 19-procentowy podatek opłacić mogą partnerzy spółek partnerskich, a także komandytariusze oraz komplementariusze spółek komandytowych. Nie ma znaczenie jaki wykonywany jest rodzaj przedmiotu działalności, więc PKD nie wpływa na to, że nie możemy skorzystać z podatku liniowego.

Możliwości opodatkowania liniowego nie mają osoby, które uzyskały przychód z działalności, która jest prowadzona samodzielnie na zasadach ogólnych lub w związku z posiadanymi udziałami w zysku spółek, które nie posiadają osobowości prawnej.

Składanie PIT-36L

Aby móc skorzystać z możliwości opodatkowania liniowego przedsiębiorcy zobowiązani są do zadeklarowania chęci skorzystania z 19-procentowego podatku w urzędzie skarbowym. Należy tego dokonać najpóźniej do dnia 20 stycznia roku rozliczeniowego, w formie pisemnego oświadczenia, które informuje o tym, iż wybierasz ten sposób opodatkowania. W przypadku, gdy rozpoczynasz swoją działalność w trakcie trwania już roku podatkowego, takie oświadczenie możesz złożyć od dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, do momentu uzyskania pierwszego przychodu w związku z prowadzoną działalnością.

W przypadku korzystania z podatku liniowego nie mamy możliwości wspólnego rozliczenia podatkowego wspólnie z małżonkiem, a także w przypadku rozliczenia dochodów małoletniego.

Podczas rozliczenia rocznego, przy zastosowaniu druku PIT-36L można jednocześnie uwzględnić w tej deklaracji podatek ryczałtowy, który nie został pobrany przez płatnika, który pochodzi z kapitałów pieniężnych oraz podatek zryczałtowany, który został obliczony od uzyskanych przychodów poza granicami naszego kraju, który związany jest z odsetkami od pożyczek. Wyjątkiem jest, gdy udzielenie pożyczek stanowi przedmiot działalności. Dodatkowo uwzględnić można odsetki i dyskonta, pochodzące od papierów wartościowych, a także odsetek lub innych przychodów, które pochodzą od środków pieniężnych, które zgromadzone są na rachunku podatnika, czy też innych form oszczędzania, przechowywania i inwestowania prowadzonych poprzez przedmiot uprawniony, za wyjątkiem środków pieniężnych, które są związane z wykonywaną działalnością. Oprócz tego uwzględniamy podczas składania PIT-36L dywidendy oraz pozostałe przychody, pozyskane z tytułu posiadania udziałów w zyskach osób prawnych, a także od dochodu, pochodzącego z udziałów w funduszach kapitałowych. W formularzu umożliwiającym rozliczenie przychodów, przy zastosowaniu podatku liniowego należy uwzględnić kwotę podatku zryczałtowanego, pochodzącego z remanentu likwidacyjnego, który związany jest z prowadzoną działalnością.

Druk PIT-36L i załączniki (PDF)

Druk PIT-36L - aktualny dla rozliczenia za 2018 rok. Informacje o PIT-36L
Pobierz
Załącznik PIT/B - wymagany dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Informacje o PIT/B
Pobierz
Załącznik PIT/BR - wymagany dla odliczeń związanych z działalnością badawczo - rozwojową. Informacje o PIT/BR
Pobierz
Załącznik PIT/DS dla działów specjalnych produkcji rolnej Informacje o PIT/DS
Pobierz
Załącznik PIT/ZG jest wymagany do udokumentowania przychodów zagranicznych. Informacje o PIT/ZG
Pobierz
Załącznik PIT/Z przeznaczony jest dla osób prowadzących działalność zwolnioną z PIT Informacje o PIT/Z
Pobierz

Jak wypełnić PIT-36L?

Przychód rozliczany na podstawie druku PIT-36 L podatnicy obniżają o koszty, które zostały poniesione, w celu uzyskania tego przychodu. Dodatkowo uwzględnia się wydane koszty związane z zachowaniem oraz zabezpieczeniem swoich źródeł przychodów.

W rozliczeniu na podstawie druku PIT-36L nie ma jednak możliwości zastosowania odliczeń od dochodu oraz od podatku. Wyjątkiem są opłaty takie jak składki ZUS, ulgi na działalność badawczo-rozwojową, poniesione w związku z IKZE, a także składni opłacane na ubezpieczenie zdrowotne. Podczas rozliczania się przy pomocy druku PIT-36L, który umożliwia opłacanie stałego podatku w wysokości 19 procent podatnicy nie mogą skorzystać z ulgi prorodzinnej, ulgi internetowej, czy ulg z tytułu bycia krwiodawcą lub składania darowizny na organizację pożytki publicznego. Podatnicy nie mają również możliwości skorzystania z kwoty wolnej od podatku, która wynosi obecnie 8000 zł. Oprócz tego nie ma możliwości uwzględnienia składek na FP oraz FZŚS oraz darowizn związanych z kultem religijnym, czy też charytatywnych. Dodatkowo nie uwzględnia się w tym rozliczeniu nienależnych pobranych świadczeń, jak również wydatków związanych z celami rehabilitacyjnymi, czy też nowe technologie.

Przychody łączone

Jeśli rozliczasz przychód z działalności gospodarczej opłacając podatek liniowy, a dodatkowo uzyskałeś inne przychody, pochodzące z innych źródeł jesteś zobowiązany do złożenia formularza PIT-36L w związku z działalnością opodatkowaną liniowo oraz dodatkowy, osobny druk PIT, stosowny do źródła pozyskania przychodu.

Deklaracja PIT-36L jest składana więc niezależnie od pozostałych formularzy, takich jak PIT-37 w przypadku zarobkowania na podstawie umowy o pracę, lub PIT-28, w którym obowiązuje podatek ryczałtowy.

Ważne jest, aby pamiętać, że zastosowanie podatku liniowego uniemożliwia rozliczenie przychodów z innej działalności gospodarczej, jaką prowadzimy, na ogólnych zasadach. Oznacza to, że jeśli zadeklarujemy chęć rozliczenia tego typu przychodów, przy zastosowaniu podatku liniowego, to należy zgodnie z nim rozliczyć całość przychodów, które uzyskane były za pośrednictwem działalności gospodarczej.

Przy zastosowaniu PIT-36L podatnicy mają jednak wciąż możliwość rozliczania przychodów, przy zastosowaniu podatku ryczałtowego, które pochodzą ze spółek cywilnych lub jawnych.