PIT-37

PIT-37 jest najpopularniejszym drukiem stosowanym przez polskich podatników. Jest to druk składany co roku przez ponad połowę pracujących osób. Formularz ten należy złożyć w przypadku pozyskania zarobków, które są rozliczane za pośrednictwem płatników, co oznacza, że korzystają z niego pracownicy, zleceniobiorcy, emeryci i renciści. Formularz ten stosuje się przy uwzględnieniu skali podatkowej 18% i 32%. W przypadku, gdy przychody pochodzące z umowy o pracę, dzieło lub zlecenie łączą się z dochodami z działalności gospodarczej, składamy PIT-36.

Kto wypełnia PIT-37?

Po najczęściej wypełniany formularz rozliczeniowy należy sięgnąć, w przypadku, kiedy nasze przychody pochodzą z wynagrodzenia ze stosunku służbowego, czy też stosunku pracy, a więc są oparte o umowę o pracę. Dodatkowo z tej formy rozliczenia korzystają osoby, otrzymujące emeryturę, rentę lub też pobierają świadczenia czy zasiłki przedemerytalne. Kiedy w skład naszych rocznych dochodów wchodzą zasiłki pieniężne, pochodzące z ubezpieczeń społecznych, również należy rozliczyć je przy pomocy tego popularnego formularza. Musimy nasze dochody uwzględnić w druku PIT-37, jeśli pochodzą one ze stypendiów, praw autorskich, innych praw majątkowych oraz w przypadku, jeśli posiadamy fundusze, których źródłem jest wykonywana osobiście działalność, czyli w przypadku umów zleceń, czy też kontraktów menadżerskich.

PIT-37 na skróty

Składanie deklaracji PIT-37

Rozliczenia należy dokonać najpóźniej do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku rozliczeniowym. W przypadku uzyskania dodatkowych funduszy, które pochodzą z innego źródła należy wypełnić dwa oddzielne druki. Jeśli posiadamy także dochody, które opodatkowane są według innej skali, jak podatek ryczałtowy, podatek liniowy, czy obrót kapitałem należy wypełnić zarówno druk PIT-37 w związku z podejmowaną pracą, ale także dodatkowo, w zależności od źródła dochodu PIT-28, PIT-36L, czy PIT-38.

Jeśli jednak prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą, czy też oprócz rozliczenia na podstawie PIT-11, pochodzącego od płatnika, posiadasz także dodatkowe źródło pieniędzy bez pośrednika w postaci płatnika, nie powinieneś wypełniać PIT-37.

Dochody małoletnich

Jeśli w czasie okresu rozliczeniowego nasze małoletnie dziecko podjęło pracę na podstawie umowy o pracę, pracy nakładczej, umowy zlecenia, bądź umowy o dzieło należy pamiętać o rozliczeniu również tych dochodów.

W takim przypadku rodzic, który zwykle rozlicza się przy pomocy druku PIT-37 musi wybrać tym razem PIT-36, który umożliwia zeznanie podatkowe również małoletniego, lub samodzielnie wypełnić PIT-37, a dochody dziecka rozliczyć należy wówczas na osobnej deklaracji, która zostanie podpisana przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.

Strata z ubiegłych lat

W zastosowaniu formularza PIT-37 podatnicy nie mają możliwości obniżenia swoich dochodów o wysokość poniesionej straty z lat ubiegłych. Istnieje jedynie możliwość złożenia PIT-37 w przypadku wykazania straty za dany rok.

Druk PIT-37 i załączniki (PDF)

Aktualny druk PIT-37 za 2018 rok. Informacje o PIT-37
Pobierz
Wymagany dla odliczeń od dochodu i podatku Informacje o PIT/O
Pobierz
Dotyczy odliczeń odsetek, oszczędności oraz remontu mieszkania lub domu. Informacje o PIT/D
Pobierz

Rozliczenie wspólne

Jeśli małżonkowie spełniają warunki rozliczenia się przy pomocy PIT-37 mają możliwość złożenia wspólnej deklaracji rozliczeniowej za dany rok.

W przypadku, gdy jednak jeden z małżonków posiada dochody pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej, nie można dokonać wspólnego rozliczenia przy pomocy PIT-37. W takiej sytuacji małżeństwo ma możliwość wspólnego rozliczenia używając do tego druku PIT-36.

Także jeśli w trakcie roku rozliczeniowego doszło dopiero do zawarcia związku małżeńskiego lub przeciwnie, do rozwiązania wspólności majątkowej, nie powinniśmy korzystać z PIT-37. Wówczas każdy z małżonków musi wypełnić swoją własną, oddzielną deklarację, która jest odpowiednia do źródła pozyskanych dochodów.

Jeśli którykolwiek z małżonków korzysta z rozliczenia podatku na zasadzie podatku liniowego, ryczałtu ewidencjonowanego, czy też podatku tonażowego, również nie mamy możliwości wspólnego rozliczenia.

Rozliczenia wspólnego można dokonać natomiast, kiedy jeden z małżonków posiada miejsce zamieszkania, nie w Polsce, ale w innym kraju Unii Europejskiej lub Konfederacji Szwajcarskiej, a wasze dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce stanowią łącznie co najmniej 75% waszego całkowitego przychodu.

Do skorzystania z tej opcji niezbędne będzie złożenie wraz z deklaracją dokumentu, potwierdzającego miejsce zamieszkania małżonka.

Podatnik samotnie wychowujące dziecko

Rozliczenie się, jako osoba samotnie wychowująca dziecko jest możliwe w przypadku, gdy jako jedyny rodzic lub opiekun prawny posiadamy na swoim utrzymaniu osobę małoletnią, bądź osobę do 25 roku życia, która uczęszcza do szkoły lub uczelni, a także bez względu na wiek dziecka, w przypadku, gdy otrzymuje ona zasiłek pielęgnacyjny, albo rentę socjalną.

Jako osoba samotnie wychowująca dziecko rozliczysz się, kiedy jesteś jedynym rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka, jesteś panną, kawalerem, wdową, wdowce, rozwódką, rozwodnikiem. Możemy skorzystać z tej opcji, kiedy orzeczona została separacja małżonków, lub kiedy pozostajemy w związku małżeńskim, ale drugi małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich, czy też odbywa karę pozbawienia wolności, przez co w danym roku rozliczeniowym samodzielnie było wychowywane dziecko.

PIT-37, a nierezydent

Jako nierezydent rozliczenia podatkowego dokonuje się przy pomocy innych druków PIT, jednak skorzystać z PIT-37 można, kiedy nierezydent zarabia w Polsce i posiada miejsce zamieszkania w kraju Unii Europejskiej, innego kraju, który należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Przychody pozyskane za granicą

Polacy, którzy w danym roku rozliczeniowym uzyskali przychody w związku z podjętą pracą poza granicami naszego kraju rozliczają się przy zastosowaniu PIT-37, tylko w przypadku, gdy rozliczenie dokonywane jest za pośrednictwem polskiego płatnika.

W przypadku, gdy podjęta praca poza granicami kraju jest związana z uzyskaniem zatrudnienia u zagranicznego pracodawcy, bez pośrednictwa polskiej firmy czy pracodawcy, wówczas należy dokonać wypełniając PIT-36.