PIT-38

PIT-38 jest deklaracją, która składana jest w oparciu o druk PIT-8C uzyskany od biura maklerskiego. Dotyczy dochodów kapitałowych, a więc wszelkich zysków opartych o posiadane udziały w spółkach, a także przychody pochodzące z dywidend. PIT-38 za 2018 rok podobnie jak druki PIT-36, PIT-36L, PIT-37 oraz PIT-39 składamy najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2019 roku.

Kto wypełnia PIT-38?

Ta deklaracja podatkowa dotyczy osób, które w danym roku rozliczeniowym pozyskały środki finansowe, pochodzące ze sprzedaży udziałów w spółkach, które posiadają osobowość prawną, a także z tytułu zbycia innych papierów wartościowych. Również z tej formy rozliczenia powinny skorzystać wszystkie osoby, które posiadają przychód pochodzący z tak zwanej sprzedaży krótkiej lub sprzedaży pochodnych instrumentów finansowych i realizacji wynikających z nich praw.
Dodatkowo, jeśli w danym okresie rozliczeniowym zostały objęte udziały w spółkach, które posiadają osobowość prawną także powinna zostać złożona w urzędzie skarbowym deklaracja PIT-38. Ostatnimi osobami, które zobowiązane są do zeznania podatkowego przy pomocy druku PIT-38 są podatnicy, którzy objęli wkłady w spółdzielniach, w zamian za wkład będący niepieniężny oraz w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego część.

PIT-38 na skróty

Jak rozliczyć druk PIT-38?

Deklarację PIT-38 podatnik wypełnia na podstawie otrzymanego PIT-8C. Należy pamiętać, aby bardzo dokładnie zapoznać się z drukiem PIT-8C oraz przepisami podatkowymi przed przystąpieniem do wypełniania PIT-38, ze względu na fakt, iż wiele przychodów kapitałowych podlega opodatkowaniu bez pomniejszenia naszego przychodu o koszty jego uzyskania.

Formularz rozliczeniowy PIT-38 podatnicy zobowiązani są do złożenia Fiskusowi deklaracji podatkowej nie później niż do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku, za który deklarujesz przychody z takiego źródła przychodu lub stratę. Druk PIT-38 należy złożyć niezależnie od innych źródeł pozyskania dochodu. Oznacza to, że jeśli przykładowo jesteśmy osobą zarabiającą na podstawie umowy o pracę i dodatkowo sprzedaliśmy akcje, musimy rozliczyć się zarówno uzupełniając PIT-37, jak również dodatkowo PIT-38.

Należy pamiętać, że formularz rozliczeniowy PIT-38 nie dotyczy sprzedaży udziałów przez działalność gospodarczą. W takim przypadku przychód lub stratę należy zadeklarować wypełniając druk PIT-36 lub PIT-36L. W przypadku uzyskania przychodu związanego ze sprzedażą udziałów należy zawsze i bezwzględnie rozliczyć się samodzielnie przy użycia druku PIT-38. Nie jest więc możliwe rozliczenie tego typu przychodu wspólnie z mężem lub żoną.

Wspólnego rozliczenia możemy dokonać składając do urzędu skarbowego PIT-37, czy PIT-36, natomiast przychód, pochodzący z odpłatnego zbycia udziałów zawsze wypełnia się samodzielnie.

Druk PIT-38 i załączniki (PDF)

Aktualny druk PIT-38 za rok 2018. Informacje o PIT-38
Pobierz
Druk PIT/ZG - wymagany do rozliczenia przychodów z zagranicy. Informacje o PIT/ZG
Pobierz

Strata z ubiegłych lat

Rozliczenie zysku lub straty, pochodzącego z kapitału pieniężnego dokonywane jest w zależności od tego jaki jest rodzaj inwestycji. Jeśli mamy do czynienia z przypadkiem szeregu działań, podatek pobierany jest ryczałtowo przez płatnika. Jeżeli dochód pochodzi z tytułu dywidendy lub innych dochodów, które pochodzą z udziałów w zyskach osób prawnych, nie należy pomniejszać o straty z tytułu udziałów w funduszach kapitałowych. Nie stosuje się także pomniejszenia dochodu o straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, które poniesione zostały w roku podatkowym i w latach poprzednich. Obniżenie przychodów, związanych z prawami majątkowymi jest możliwe jednak w przypadku strat wynikających ze sprzedaży udziałów i papierów wartościowych.

Cudzoziemcy

Jeżeli złożenie rozliczenia PIT-38 dotyczy osoby, która jest cudzoziemcem, który dodatkowo ma zamiar opuścić terytorium naszego kraju, przed ustalonym terminem na złożenie druku, należy deklarację złożyć w urzędzie skarbowym zanim zostanie opuszczone terytorium Polski.

W przypadku osób, które są cudzoziemcami, które uzyskały w naszym kraju przychody, a umowa dotycząca unikania podwójnego podatku mówi o zastosowaniu stawki innej niż 19%, to wówczas zastosowanie lub niezapłacenie należnego podatku zgodnie z tą umową jest możliwe wyłącznie w przypadku udokumentowania certyfikatem rezydencji.

Osoby, które są obywatelami polski, którzy uzyskali przychody związane z kapitałem poza granicami Polski, należy deklarację rozliczeniową złożyć w urzędzie skarbowym w Polsce. Wyjątkiem od tego jest sytuacja, gdy umowa dotycząca unikania podwójnego podatku stanowi inaczej. W takim przypadku całość podatku wynikającego z pozyskanego przychodu zostanie opodatkowana w kraju, w którym przychód został uzyskany. Jeżeli formularz rozliczeniowy składany będzie w Polsce podatnicy mają prawo do zastosowania odpowiedniej zasady o unikaniu podwójnego podatku.