PIT-39

Deklaracja podatkowa PIT-39 przeznaczona jest do rozliczania przychodu, który został pozyskany z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, które zostały nabyte, bądź wybudowane w przeciągu 5 lat od końca roku ich nabycia, czy też wybudowania.

Przykładowo, w deklaracji, która składana będzie za rok 2018, czyli składanej do urzędu skarbowego najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2019 roku, nie mamy obowiązku rozliczania pozyskanego przychodu z prywatnej sprzedaży nieruchomości, czy też praw majątkowych, które zostały nabyte albo wybudowane w roku 2012 lub wcześniejszym, ponieważ minęło więcej niż 5 lat od daty kupna lub wybudowania nieruchomości. W deklaracji składanej do kwietnia 2019 roku należy rozliczyć przychody związane ze sprzedażą nieruchomości, która pochodzi z lat 2013-2018.

PIT-39 na skróty

Stawki w PIT-39

PIT-39 jest drukiem rozliczeniowym, który oparty jest na wysokości podatku równej 19%. Dochód pochodzący ze sprzedaży nieruchomości, czy też praw majątkowych należy pomniejszyć o koszty uzyskania tego przychodu.

Podstawą opodatkowania jest przychód, który jest określony w umowie, jaką posiadamy, który jest pomniejszony o koszty uzyskania przychodów, którymi są udokumentowane koszty nabycia, lub też koszty, które zostały poniesione przez sprzedającego, dzięki którym została zwiększona wartość nieruchomości i praw majątkowych oraz koszty sprzedaży, czyli takie, które musieliśmy ponieść, w związku z chęcią sprzedaży naszej nieruchomości. Przykładami takich kosztów są opłaty związane z umieszczanymi ogłoszeniami, ale także opłat sądowych, jak również poniesione koszty notarialne przez sprzedającego, które są zawarte w umowie sprzedaży.

W przypadku otrzymania nieruchomości nieodpłatnie, czyli na przykład za pośrednictwem spadku lub darowizny, kosztami uzyskania przychodu będą wówczas nakłady, które są udokumentowane oraz stanowią zwiększenie wartości sprzedawanych rzeczy lub praw. Dodatkowo kosztami uzyskania przychodu jest również kwota opłaconego podatku od spadku czy darowizny, jak została uiszczona w urzędzie skarbowym, w odpowiedniej części. Dokładniej oznacza to część wartości podatku, w jakiej wartość sprzedawanej nieruchomości jest przyjęta do opodatkowania od spadków i darowizn, odpowiadającej łącznej wartości tych rzeczy przyjętych do opodatkowania.

Warto pamiętać, iż jeśli cena za sprzedaż nieruchomości, z niewyjaśnionych przyczyn jest zbyt niska, wówczas przychód określany jest przez urząd skarbowy, na podstawie średnich określonych wartości rynkowej nieruchomości.

Druk PIT-39 i załączniki (PDF)

Formularz PIT-39 - do rozliczenia sprzedaży nieruchomości oraz praw majątkowych Informacje o PIT-39
Pobierz
Załącznik PIT/ZG służy do rozliczenia sprzedaży nieruchomości oraz praw majątkowych poza granicami kraju. Informacje o PIT/ZG
Pobierz

Rozliczenie PIT-39

Dokumentację, która umożliwia rzetelne rozliczenie przychodu, związanego z odpłatnym zbyciem nieruchomości lub praw majątkowych lub poniesionymi kosztami, celem podwyższenia wartości, stanowią faktury VAT. Dzięki nim i na ich podstawie należy dokonać dokładnego wyliczenia poniesionych kosztów administracyjnych.

Zwolnienie z opodatkowania

W formularzu rozliczeniowym PIT-39 podatnik wykazać musi kwotę, która zwolniona jest z opodatkowania, z tytułu przeznaczenia uzyskanego przychodu ze sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych, w czasie maksymalnie dwóch lat od zakończenia roku podatkowego, w którym dokonano odpłatnego zbycia, na własne mieszkanie, w którym będziemy mieszkać.

Przychody za granicą

W przypadku formularza rozliczeniowego PIT-39 wykazywany jest przychód, pozyskany za pośrednictwem sprzedaży nieruchomości także położonych poza granicami naszego kraju.
Do tego typu przychodu należy zastosować metodę proporcjonalnego odliczenia, która oznacza, iż dochody, które zostały uzyskane poza Polską, należy połączyć wraz z dochodami, które pochodzą ze sprzedaży praw i nieruchomości, które znajdują się na terytorium naszego kraju. Od obliczonej przy uwzględnieniu łącznej kwoty dochodu wysokości podatku, odliczyć należy kwotę, jaką ponieśliśmy przy opłaceniu opodatkowania w innym kraju.

W rozliczeniu PIT-39 podatnicy nie mają obowiązku udokumentowania dochodów, które są zwolnione z opodatkowania. Nie są one brane pod uwagę w trakcie rozliczenia podatku w Polsce.

W druku przeznaczonym do rozliczenia opodatkowania, pochodzącego ze sprzedaży nieruchomości oraz praw majątkowych podatnicy ujmują od razu, czyli bez stosowania dodatkowych załączników, takie informacje, jak niepobrany przez płatnika ryczałt, pochodzący z kapitałów, jak również podatek zryczałtowany, który jest obliczony od pozyskanych przychodów za granicą naszego państwa. Informacje, dotyczące odsetek od pożyczek, oprócz przypadku, gdy udzielenie pożyczki stanowi przedmiot działalności gospodarczej, odsetek i dyskonta, pochodzące od papierów wartościowych, odsetek oraz pozostałych przychodów od funduszy zebranych na rachunku podatnika lub w innych metodach oszczędzania bądź inwestowania prowadzonych przez podmiot uprawniony według przepisów za wyłączeniem środków pieniężnych powiązanych z działalnością gospodarczą podatnika, dywidend oraz pozostałych wpływów z tytułu udziału w zyskach spółek z osobowością prawną oraz od dochodu z tytułu posiadanych udziałów w funduszach kapitałowych.

Pamiętaj o terminie złożenia deklaracji!

Jeśli w 2018 roku uzyskałeś przychody ze sprzedaży nieruchomości nabytej lub wybudowanej przed 1 stycznia 2013 roku, to nie składasz PIT-39.

W innych wypadkach druk PIT-39 musimy złożyć najpóźniej do 30 kwietnia roku następującego po roku sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych. Jeśli w 2018 roku sprzedaliśmy nieruchomości zakupioną lub wybudowaną 1 stycznia 2013 roku lub później, składamy druk PIT-39 do 30 kwietnia 2019 roku. Nie musimy wpłacać w trakcie trwania roku podatkowego zaliczek z tytułu podatku wykazanego w deklaracji PIT-39.