Kto powinien wypełnić PIT-37?

Najpopularniejsze rozliczenie roczne przeznaczone jest dla:

 • osób, które w danym roku podatkowym uzyskały przychody pochodzące z wynagrodzenia pieniężnego, które otrzymane od naszego płatnika, będącego na terenie Polski,
 • osób otrzymujących emerytury i renty krajowe, jak również renty socjalne strukturalne,
 • osoby pobierające świadczenia oraz zasiłki przedemerytalne,
 • podatników korzystających z zasiłków pieniężnych, które pobierane są z tytułu ubezpieczenia społecznego,
 • uczniów i studentów, którzy w danym roku podatkowym otrzymali stypendia,
 • podatników, którzy uzyskali przychód wynikający z zawartych umów zleceń i kontraktów,
 • osób, które w rozliczanym roku otrzymali wynagrodzenie z tytułu zasiadania w radach, pełnienie funkcji społecznych oraz działalności w klubach,
 • wszystkich osób, które uzyskały przychód wynikający z praw autorskich,
 • podatników rozliczających przychód z umów aktywizacyjnych,
 • osób, którym wypłacane były świadczenia pochodzące z Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • rozliczenia przychodu, który stanowią kwoty dla członków w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych, a także spółdzielniach, wykonujących produkcję rolną.