Załącznik PIT-BR

Zobacz Załącznik PIT-BR

Kiedy wypełnić druk PIT-BR?

Deklaracja rozliczeniowa oparta o załącznik PIT-BR służy przedsiębiorcom, w celu uwzględnienia i odliczenia kosztów, jakie zostały poniesione przez działalność gospodarczą, które związane są z działalnością badawczo- rozwojową.

Druk PIT-BR stanowi więc informację o odliczeniu kosztów uzyskania przychodów, które zostały poniesione na działalność badawczo-rozwojową.

Jak należy składać załącznik PIT-BR?

PIT-BR składany jest zawsze jako załącznik do głównej deklaracji podatkowej, co oznacza, że nie ma możliwości dokonania rozliczenia podatkowego wyłącznie przy pomocy tego druku.

Załącznik możliwy jest do złożenia przez przedsiębiorców, którzy korzystają z opodatkowania według skali podatkowej lub rozliczają się przy zastosowaniu podatku liniowego.

Druk można zatem dołączyć jako informację o kosztach do rozliczeń opartych o druki PIT-36 oraz PIT-36L. Oznacza to więc, że jeśli korzystamy z ryczałtu ewidencjonowanego to odliczenie nas na pewno nie dotyczy.

Jakie wydatki można uwzględnić w PIT-BR?

Załącznik ten umożliwia przedsiębiorcom odliczenie od podstawy podatkowej tak zwanych kosztów kwalifikowanych, jakimi mogą być:

 • wydatki związane z wypłacaniem wynagrodzenia dla pracowników, którzy są zatrudnieniu w celu realizowania działalności badawczo-rozwojowej,
 • składni opłacone przez pracodawcę,
 • koszty poniesione na niezbędne materiały i surowce,
 • usługi związane z prowadzoną działalnością,
 • wydatki z tytułu najmu niezbędnej aparatury,
 • opłacenie kosztów badań naukowych,
 • koszty uzyskania opinii i ekspertyz,
 • usługi doradcze,
 • odpisy amortyzacyjne od środków trwałych,
 • wartości niematerialne i prawne, które wykorzystywane były w czasie prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej.

Jakie kwoty można odliczyć dzięki rozliczeniu na PIT-BR?

 • ulga 30%, która dotyczy kosztów związanych z wypłacaniem wynagrodzeń dla pracowników,
 • ulga 20%, przeznaczona dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, odliczana od pozostałych poniesionych kosztów, w związku z prowadzoną działalnością,
 • oraz ulga 10%, dotycząca pozostałych kosztów oraz podatników.

PIT-BR, a rozliczenie wspólne z małżonkiem

W przypadku korzystania przez osoby będące w związku małżeńskim ze wspólnego rozliczenia, załącznik PIT-BR składany jest mimo wszystko jako indywidualny druk dla każdego z małżonków.

Załącznik PIT/BR